Thông tin liên hệ

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 số 1926/QĐ-UBND 14/10/2022 Ban hành Bộ tiêu chí Thôn, bản nông thôn mới và Bộ tiêu chí Thôn, bản nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Điện Biên đến năm 2025
2 101/KH-NTM 10/10/2022 truyền thông, tuyên truyền, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ các cấp thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Điện Biên năm 2022 và 2023
3 1833/QĐ-UBND 30/09/2022 Quyết định Ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Điện Biên
4 919/QĐ-TTg 01/08/2022 Quyết định phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2021-2025
5 1986/KH-UBND 29/06/2022 Kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Điện Biên, đến năm 2025
6 1396/SNN-VPĐP 27/06/2022 V/v tham gia xây ý kiến vào dự thảo
Quyết định ban hành Bộ tiêu chí xã
nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng
cao; Thôn bản nông thôn mới, thôn bản
nông thôn mới kiểu mẫu.
7 926/QĐ-BCĐ 20/05/2022 Quyết định Ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Điện Biên, giai đoạn 2021-2025
8 676/BC-BCĐ 07/04/2022 Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Điện Biên Quý I; phương hướng, nhiệm vụ đến hết năm 2022
9 318/QĐ-TTg 08/03/2022 Quyết định ban hành về Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025
10 319/QĐ-TTg 08/03/2022 Quyết định về việc quy định xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025
11 320/QĐ-TTg 08/03/2022 Quyết định ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới; quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025
12 321/QĐ-TTg 08/03/2022 Quyết định về việc quy định tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
13 401/SNN-NTM 07/03/2022 Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị các Sở, ban, ngành thành viên Ban chỉ đạo thực hiện các Chương trình MTQG tỉnh rà soát mục tiêu và huy động nguồn lực để thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, tỉnh Điện Biên giai đoạn 2022-2025
14 27/VPĐP 03/03/2022 V/v góp ý dự thảo các nội dung cóliên quan về Bộ tiêu chí thôn, bản thôn nông thôn mới và Bộ tiêu chí thôn, bản NTM kiểu mẫu giai đoạn 2022-2025
15 467/KH-UBND 23/02/2022 về Tổ chức triển khai các nhiệm vụ để thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
16 263/QĐ-TTg 22/02/2022 Quyết định phê duyệt Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
17 274/BCĐ-KTN 26/01/2022 Về việc triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM và Đề án mỗi xã một sản phẩm năm 2022
18 17/BC-VPĐP 18/01/2022 Báo cáo kết quả thực hiện Đề án mỗi xã một sản phẩm tỉnh Điện Biên năm 2021, kế hoạch thực hiện năm 2022
19 68/BC-BCĐ 12/01/2022 BÁO CÁO
Kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 trên địa bàn tỉnh Điện Biên
20 2893/SNN-VPĐP 13/12/2021 V/v báo cáo kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2021; Kế hoạch thực hiện năm 2022.
21 2894/SNN-NTM 13/12/2021 V/v báo cáo kết quả thực hiện Đề án " Mỗi xã một sản phẩm" năm 2021, Kế hoạch thực hiện năm 2022
22 2843/SNN-VPĐP 08/12/2021 Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2021; Kế hoạch thực hiện năm 2022.
23 99/VPĐP 25/10/2021 về việc đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ thẩm định địa phương đạt chuẩn và CB đạt chuẩn nông thôn mới và hồ sơ phân hạng SP OCOP
24 1689/QĐ-TTg 11/10/2021 QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 25/2021/QH15 ngày 28 tháng 7 năm 2021 của Quốc hội về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025
25 2313/SNN-NTM 06/10/2021 V/v đăng ký mô hình tham gia Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.
26 2309/SNN-NTM 06/10/2021 V/v đăng ký thực hiện Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh giai đoạn 2021-2025.
27 788/VPĐP-VN&MT 05/10/2021 V/v đăng ký tham gia Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
28 87/VPĐP 20/09/2021 V/v báo cáo tình hình triển khai, kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 9 tháng đầu năm; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện 3 tháng cuối năm 2021
29 số 1987/CTrPH - SVHTTDL-SNNPTNT 13/08/2021 Chương trình phối hợp giữa Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch với Sở Nông nghiệp và PTNT về xây dựng đời sống văn hóa, phát triển du lịch nông thôn giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa trong Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021-2025
30 NQ số 25/2021/QH 15 12/08/2021 Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
31 2084/BCĐ-KTN 07/07/2021 V/v triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 6 tháng cuối năm 2021
32 2890/QĐ-BNN-VPĐP 30/06/2021 Quyết định phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) cấp Quốc gia năm 2020
33 1460/CTrHĐ-SNN 28/06/2021 triển khai thực hiện Chương trình hành động của Bộ Nông nghiệp và PTNT thực hiện Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 20/5/2021 của Chính phủ và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025
34 1333/BC-BCĐ 15/06/2021 Kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 6 tháng
đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021
trên địa bàn tỉnh Điện Biên
35 190 TB/TU 15/05/2021 Thông báo kết luận của Ban thường vụ tỉnh ủy tại cuộc họp trực tuyến về công tác phòng, chống bệnh dịch Covid - 19 (15/5/2021)
36 1092/BCĐ-KTN 16/04/2021 V/v rà soát, bổ sung mục tiêu thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh .
37 963/UBND-KTN 08/04/2021 Tiếp tục hoạt động của hệ thống Văn phòng Điều phối nông thôn mới các cấp năm 2021
38 1836/BNN-VPĐP 31/03/2021 Tiếp tục hoạt động của hệ thống văn phòng điều phối NTM các cấp năm 2021
39 1261/BNV-TCBC 27/03/2021 Tiếp tục duy trì hoạt động hệ thống Văn phòng Điều phối nông thôn mới các cấp theo Quyết định 1920/QĐ-TTg
40 333/KH-SCT 22/03/2021 kê hoạch triển khai chương trình mỗi xã 1 sản phẩm năm 2021 của Sở Công Thương
41 211/QĐ-UBND 24/02/2021 Phê duyệt Đề án OCOP tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030
42 141/STC-QLNS 28/01/2021 các thông tin tài chính từ hệ thống TabMis tỉnh Điện Biên năm 2020
43 141/STC-QLNS 28/01/2021 báo cáo tài chính chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Điện Biên năm 2020
44 239/BCĐ-KTN 26/01/2021 về việc triển khai thực hiện chương trình NTM năm 2021
45 53/SNN-PTNT 11/01/2021 Tham gia ý kiến vào dự thảo Đề án "Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030" (lần 3).
46 01/BC - VPĐP 04/01/2021 Thông tin quản lý MIS chương trình NTM năm 2020 tỉnh Điện Biên
47 726/BC-BCĐ 31/12/2020 kết quả thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021
48 Biểu 01 31/12/2020 Danh sách bị cấm, đình chỉ đấu thầu đến tháng 12/2020
49 159/VPĐP 23/12/2020 về việc báo cáo kết quả thực hiện chương trinhh xây dựng NTM năm 2020
50 2514/SNN-PTNT 10/12/2020 Tham gia ý kiến vào dự thảo Đề án "Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030"
Hình ảnh
Liên kết Website
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây