Thông tin liên hệ

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 17/BC-VPĐP 17/01/2022 Báo cáo kết quả thực hiện Đề án mỗi xã một sản phẩm tỉnh Điện Biên năm 2021, kế hoạch thực hiện năm 2022
2 68/BC-BCĐ 11/01/2022 BÁO CÁO
Kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 trên địa bàn tỉnh Điện Biên
3 2893/SNN-VPĐP 12/12/2021 V/v báo cáo kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2021; Kế hoạch thực hiện năm 2022.
4 2894/SNN-NTM 12/12/2021 V/v báo cáo kết quả thực hiện Đề án " Mỗi xã một sản phẩm" năm 2021, Kế hoạch thực hiện năm 2022
5 2843/SNN-VPĐP 07/12/2021 Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2021; Kế hoạch thực hiện năm 2022.
6 99/VPĐP 24/10/2021 về việc đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ thẩm định địa phương đạt chuẩn và CB đạt chuẩn nông thôn mới và hồ sơ phân hạng SP OCOP
7 1689/QĐ-TTg 10/10/2021 QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 25/2021/QH15 ngày 28 tháng 7 năm 2021 của Quốc hội về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025
8 2313/SNN-NTM 05/10/2021 V/v đăng ký mô hình tham gia Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.
9 2309/SNN-NTM 05/10/2021 V/v đăng ký thực hiện Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh giai đoạn 2021-2025.
10 788/VPĐP-VN&MT 04/10/2021 V/v đăng ký tham gia Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
11 87/VPĐP 19/09/2021 V/v báo cáo tình hình triển khai, kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 9 tháng đầu năm; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện 3 tháng cuối năm 2021
12 số 1987/CTrPH - SVHTTDL-SNNPTNT 12/08/2021 Chương trình phối hợp giữa Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch với Sở Nông nghiệp và PTNT về xây dựng đời sống văn hóa, phát triển du lịch nông thôn giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa trong Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021-2025
13 NQ số 25/2021/QH 15 11/08/2021 Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
14 2084/BCĐ-KTN 06/07/2021 V/v triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 6 tháng cuối năm 2021
15 2890/QĐ-BNN-VPĐP 29/06/2021 Quyết định phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) cấp Quốc gia năm 2020
16 1460/CTrHĐ-SNN 27/06/2021 triển khai thực hiện Chương trình hành động của Bộ Nông nghiệp và PTNT thực hiện Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 20/5/2021 của Chính phủ và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025
17 1333/BC-BCĐ 14/06/2021 Kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 6 tháng
đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021
trên địa bàn tỉnh Điện Biên
18 190 TB/TU 14/05/2021 Thông báo kết luận của Ban thường vụ tỉnh ủy tại cuộc họp trực tuyến về công tác phòng, chống bệnh dịch Covid - 19 (15/5/2021)
19 1092/BCĐ-KTN 15/04/2021 V/v rà soát, bổ sung mục tiêu thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh .
20 963/UBND-KTN 07/04/2021 Tiếp tục hoạt động của hệ thống Văn phòng Điều phối nông thôn mới các cấp năm 2021
21 1836/BNN-VPĐP 30/03/2021 Tiếp tục hoạt động của hệ thống văn phòng điều phối NTM các cấp năm 2021
22 1261/BNV-TCBC 26/03/2021 Tiếp tục duy trì hoạt động hệ thống Văn phòng Điều phối nông thôn mới các cấp theo Quyết định 1920/QĐ-TTg
23 333/KH-SCT 21/03/2021 kê hoạch triển khai chương trình mỗi xã 1 sản phẩm năm 2021 của Sở Công Thương
24 211/QĐ-UBND 23/02/2021 Phê duyệt Đề án OCOP tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030
25 141/STC-QLNS 27/01/2021 các thông tin tài chính từ hệ thống TabMis tỉnh Điện Biên năm 2020
26 141/STC-QLNS 27/01/2021 báo cáo tài chính chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Điện Biên năm 2020
27 239/BCĐ-KTN 25/01/2021 về việc triển khai thực hiện chương trình NTM năm 2021
28 53/SNN-PTNT 10/01/2021 Tham gia ý kiến vào dự thảo Đề án "Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030" (lần 3).
29 01/BC - VPĐP 03/01/2021 Thông tin quản lý MIS chương trình NTM năm 2020 tỉnh Điện Biên
30 726/BC-BCĐ 30/12/2020 kết quả thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021
31 Biểu 01 30/12/2020 Danh sách bị cấm, đình chỉ đấu thầu đến tháng 12/2020
32 159/VPĐP 22/12/2020 về việc báo cáo kết quả thực hiện chương trinhh xây dựng NTM năm 2020
33 2514/SNN-PTNT 09/12/2020 Tham gia ý kiến vào dự thảo Đề án "Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030"
34 4446/QĐ-BNN-VPĐP 05/11/2020 Quyết định về việc ban hành Bộ tài liệu tập huấn "Những kiến thức cơ bản về Chương trình Mỗi xã một sản phẩm"
35 Biểu 01 29/09/2020 Danh sách bị cấm, đình chỉ đấu thầu đến tháng 9/2020
36 2744/UBND-KTN 17/09/2020 triển khai công văn 6384/BNN-VPĐP ngày 15/9/2020 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về hướng dẫn triển khai một số nội dung thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP)
37 1162/QĐ-VPĐP-OCOP 16/09/2020 ban hành quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu OCOP Việt Nam
38 114/KH-VPĐP 30/08/2020 Kiểm tra tình hình thực hiện nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững;
chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất theo Quyết định số 45/QĐ-UBND ngày 24/12/2018 của UBND tỉnh Điện Biên
39 2493/UBND-KTN 24/08/2020 báo cáo tiến độ giải ngân và văn bản đề nghị điều chỉnh, bổ sung nguồn vốn sự nghiệp Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2020
40 272/BC-UBND 19/08/2020 Kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 7 tháng đầu năm; ước thực hiện cả năm 2020 và dự kiến kế hoạch
năm 2021 trên địa bàn tỉnh Điện Biên
41 102/KH-VPĐP 09/08/2020 kiểm tra đánh giá kết quả triển khai thực hiện công tác quản lý, sử dụng và giải ngân nguồn được giao trong Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tại các huyện giai đoạn 2016-2020
42 phụ lục 8 12/07/2020 các thông tin tài chính từ hệ thống tabmis chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM
43 6/2020 02/07/2020 báo cáo kết quả xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm và nguồn lực đã huy động để cập nhật trên cổng thông tin điện tử
44 73/BC-VPĐP 29/06/2020 Báo cáo kết quả tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới cấp thôn, bản năm 2020
45 Biểu 01 29/06/2020 Danh sách bị cấm, đình chỉ đấu thầu đến tháng 6/2020
46 1218/SNN-QLCL 24/06/2020 V/v: hướng dẫn xây dựng và quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm sản phẩm OCOP thuộc lĩnh vực ngành Nông nghiệp.
47 70/VPĐP 23/06/2020 V/v tổ chức lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ xây dựng nông thôn mới cho các Hội, Đoàn thể chính trị các cấp trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2020
48 71/VPĐP 23/06/2020 V/v tổ chức lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ xã dựng nông thôn mới cấp xã trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2020
49 69/BC-BCĐ 22/06/2020 Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên
50 755/SNN-CCPTNT 22/04/2020 V/v góp ý điều chỉnh tiêu chí đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP và khung tài liệu đào tạo, tập huấn về OCOP.
Hình ảnh
Liên kết Website
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây