Thông tin liên hệ

Quyết định ban hành Danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh ĐiệnBiên

Ngày đăng tải văn bản: 26/11/2019

Quyết định ban hành Danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh ĐiệnBiên

Số kí hiệu 610/QĐ-UBND
Ngày ban hành 25/06/2019
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Quyết định
Lĩnh vực Sản phẩm OCOP
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Điện Biên
Người ký Lò Văn Tiến

Nội dung

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 610/QĐ-UBND Điện Biên, ngày 25 tháng 6 năm 2019
 
QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH DANH MỤC SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP CHỦ LỰC CỦA TỈNH ĐIỆN BIÊN
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn;
Căn cứ Thông tư số 37/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Ban hành danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực quốc gia;
Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 806/TTr-SNN ngày 04 tháng 5 năm 2019,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành Danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh Điện Biên.
(Chtiết như phụ lục đính kèm)
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Giao các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, xây dựng kế hoạch, giải pháp phát triển, thu hút đầu tư, quảng bá, xúc tiến thương mại, hỗ trợ tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh.
2. Định kỳ hàng năm, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm rà soát tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện phát triển các sản phẩm nông nghiệp chủ lực, đề xuất sửa đổi, bổ sung danh mục sản phẩm (nếu có) về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (trước ngày 15 tháng 12) để tổng hợp báo cáo, tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở ban ngành của tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- LĐ UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTN(ĐHH).
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCHLò Văn Tiến
 
DANH MỤC SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP CHỦ LỰC CỦA TỈNH ĐIỆN BIÊN
(Kèm theo Quyết định số 610/QĐ-UBND ngày 25/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên)
TT Tên sản phẩm Định hướng phát triển tập trung trên đa bàn một số huyện, thị xã, thành phố
I SẢN PHẨM CÂY CHỦ LỰC
1 Thóc, gạo Điện Biên (Bắc thơm số 7, IR 64, Nếp tan, Séng cù,...) Điện Biên, thành phố Điện Biên Phủ, Tuần Giáo, Mường Ảng, Điện Biên Đông
2 Cây ngô Điện Biên, Điện Biên Đông, Tuần Giáo, Mường Chà, Tủa Chùa, Nậm Pồ, Mường Nhé, Mường Ảng
3 Cà phê chè (Arabica) Mường Ảng, Tuần Giáo
4 Mủ cao su Điện Biên, Mường Nhé, Mường Ảng, Mường Chà, Tuần Giáo, thành phố Điện Biên Phủ
5 Chè Shan tuyết Tủa Chùa
6 Dứa Mường Chà, Tuần Giáo, Điện Biên
7 Rau, quả (cam, bưởi, quýt,...) các loại Điện Biên, thành phố Điện Biên Phủ, Mường Ảng
8 Mắc ca Thành phố Điện Biên Phủ, Tuần Giáo, Mường Ảng, Mường Nhé, Nậm Pồ, Điện Biên, Điện Biên Đông, Tủa Chùa
9 Lâm sản ngoài gỗ: Sơn tra (Táo mèo), sa nhân, thảo quả,... Tuần Giáo, Tủa Chùa, Điện Biên Đông
II SẢN PHẨM CON CHỦ LỰC
1 Trâu, Bò, Dê và các sản phẩm từ thịt Trâu, Bò, Dê Mường Chà, Điện Biên, Điện Biên Đông, Mường Ảng, Tuần Giáo, Tủa Chùa, Điện Biên Đông, thành phố Điện Biên Phủ
2 Cá Rô phi đơn tính Tủa Chùa, Điện Biên, Tuần Giáo, Thị xã Mường Lay, thành phố Điện Biên Phủ
 
 

 File đính kèm

Hình ảnh
Liên kết Website
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây